Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

EĞİTİM YAYBİR,  üyelerinin verdiği  yetki belgesi ile üyesi olan yayıncıların her defasında vekâletname çıkarma, ayrı avukatlar tutma gibi bürokratik işlemler ve maddî giderlerinin  önüne geçerek; üyeleri adına adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine başvurur, korsan yayınlara el konulması ve şüpheliler hakkında soruşturma ve dava açılmasını sağlar. Böylece Korsana karşı daha etkili ve sonuç alıcı bir mücadele yürütülecektir. Tüm bu faaliyetler neticesinde elde edilen ücretler ve tazminatlar; EĞİTİM YAYBİR tarafından tahsil edilerek üyelere dağıtılacaktır.

Ayrıca EĞİTİM YAYBİR, 5846 Sayılı Yasada yapılacak değişiklikleri takip eden süreçte  Üniversite, kütüphane  ve fotokopicilerde lisanslama faaliyetine ve elde edilen lisans gelirlerinin üye yayınevlerine dağıtılmasını sağlayacaktır.

Üyelik Süreci

Üyelik başvurusunu, gerekli belgelerle birlikte yapan yayıncıların başvuruları;  EĞİTİM YAYBİR  tüzüğünün  ilgili  maddelerinde yer alan nitelikleri taşımaları halinde, EĞİTİM YAYBİR yönetim kurulunca gündeme alınır.

EĞİTİM YAYBİR üyeliğine başvuranlar, 5846 sayılı FSEK. nun 42. maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekilde süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan ve en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunan gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır. 

Ayrıca, süreli olmayan yayınların mali haklarını devren iktisap yoluyla elde edenler, EĞİTİM YAYBİR organlarında görev alamamakla birlikte genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip bir biçimde Yararlanan Üye olabilirler.

6 aydan az  faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler, altı ay süreyle aday üye olarak kabul edilebilirler. Bu altı aylık sürenin bitiminde, EĞİTİM YAYBİR  yönetim kurulu kararı ile Asıl veya Yararlanan Üye sıfatıyla üye kabul edilebilirler.

Başvuruda veya tüzükte aranan niteliklerde bir eksiklik bulunması halinde, bu durum başvurucuya derhal bildirilir ve eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin giderilmesinin ardından, başvuru dosyası yönetim kurulu gündemine alınır.

Üyelik başvurunuzun onaylandığının bildirilmesinden sonra, en geç yedi gün içinde; 100,00 -TL giriş bedeli ve yıllık üyelik ücreti olan 240,00 -TL aidatı, Eğitim Yayıncıları Meslek Birliğinin (EĞİTİM YAYBİR)

 

Banka Adı: Vakıfbank/ Maltepe –Ankara  Şubesi

Hesap no:  00158007300503430              

IBAN:  TR 940001500158007300503430

Giriş ve yıllık aidatın yatırılmasıyla üyelik aktif hale gelir.

 

Üye Yükümlülükleri

EĞİTİM YAYBİR  'in yürüteceği  hak takibi çerçevesinde, adli ve idari makamlara sunulmak üzere üyelerden birtakım bilgi ve belgeler istenebilir. Üyeler bu talepleri ivedilikle karşılamalıdırlar. Ayrıca, kasıtlı bir biçimde meslek birliğinin faaliyetlerine engel olan veya buna teşebbüs eden üye, üyelikten çıkartılır.

Üyelik ödentilerini ödemeyen üyeler, yazılı olarak uyarılır. Bu u rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini ödemeyen üye, üyelikten çıkartılır.

Geçerli bir mazereti olmaksızın, arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmayan üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır.