Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/3/1999 No : 99/12574
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951 No : 5846
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/4/1999 No : 23653
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cild: S:


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Tüzük, fikir ve sanat eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birliklerinin ve
federasyonlarının kurulmalarını, görevlerini, gelirlerini, denetlenmelerini, üye olma, üyelikten çıkma
ve çıkarılma koşullarını, eser sahipleri ile bağlantılı hak(2) sahiplerinin tazminat ve telif ücretlerinin
dağıtım usullerini, birlik ve federasyonların çalışmalarına ilişkin diğer hususları düzenler.
Tanımlar
Madde 2 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Bu Tüzükte geçen;
a) Bakanlık : Kültür Bakanlığı,
b) Federasyon : Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı
hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,
c) Meslek birlikleri (Birlik) : Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak
çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve
hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlikler,
d) Kanun : 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
e) Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve
Federasyonları Hakkında Tüzük,
f) Eser Sahibi :Eseri meydana getiren gerçek kişi,
g) Bağlantılı hak sahibi : Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser
sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyotelevizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları,
h) Mali hak sahibi : Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma
yetkilerini devralmış gerçek veya tüzelkişiler,
anlamında kullanılmıştır.
____________________
(1) Bu Tüzüğün adı “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve
Federasyonları Hakkında Tüzük” iken, 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu fikrada geçen “komşu hak” ibaresi 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile “bağlantılı
hak” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Tüzelkişilik
Madde 3 – Birlikler ve federasyonlar, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip
statülere uygun biçimde düzenlenmiş tüzüklerinin eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa
verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar.
Üyelerin temsili ve hakların takibi
Madde 4 – Birlikler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle
ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahibi ve bağlantılı hak(1) sahibinin haklarının takibinde, üyelerinin
devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Eser sahipleri ve bağlantılı hak(1) sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak da takip
edebilirler.
(Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış
hakları, ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri
kuruluşlar tarafından takip edilemez.
Eser, icra, tespit ve yayınları izlemek
Madde 5 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birlikler, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin, icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanılmasını
izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
Madde 6 – Birlikler ve federasyonların uluslararası meslek birliklerine üye olmaları, İçişleri ve
Dışişleri Bakanlıklarının uygun görüşü alındıktansonra Bakanlıkça izin verilmesine bağlıdır.
Birlikler ve federasyonlar; yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel
hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilirler. Bu işbirliği sonucunda yapacakları protokolleri
Bakanlığa bildirirler.
İKİNCİ KISIM
Meslek Birliklerinin Kurulması
Birinci Bölüm
Meslek Birliklerinin Alanları ve Kurulmaları
Birliklerin amaç ve alanları
Madde 7 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) 
Eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri, ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların
idaresi ve takibi ile alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını
sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen alanlarda birden fazla meslek birliği kurabilirler.
__________________
(1) Bu fikrada geçen “komşu hak” ibaresi 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile “bağlantılı
hak” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3537
Meslek birliği alanları:
I – Eser sahipleri bakımından;
a) İlim ve edebiyat eserleri sahipleri,
b) Musiki eserleri sahipleri,
c) Güzel sanat eserleri sahipleri,
d) Sinema eserleri sahipleri,
e) İşlenme ve derleme eser sahipleri.
II – Bağlantılı hak sahipleri bakımından;
a) İcracı sanatçılar,
b) Fonogram yapımcıları,
c) Radyo-televizyon kuruluşları,
d) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar.
Yukarıda eser sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri bakımından gösterilen her başlık, meslek birliği
kurulabilecek birer alandır.
Birliklerin kurulması
Madde 8 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birlik kurmak için, birliklerin yönetim, denetim, teknik-bilim ve haysiyet kurullarının asıl üye
sayısının dört katı kadar eser sahibi veya icracı sanatçı gerçek kişi; aynı organların asıl üye sayısının
iki katı kadar yapımcı veya radyo-televizyon kuruluşu gerçek veya tüzelkişi Bakanlığa başvurmak
zorundadırlar.
Aynı alanda başka bir meslek birliği kurulabilmesi için, yukarıdaki fıkrada belirtilen kurucu üye
sayısından az olmamak kaydıyla ve o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan meslek birliğinin üye
sayısının üçte biri kadar gerçek veya tüzelkişi Bakanlığa başvurmak zorundadırlar.
Meslek birliği kuruluş başvurularında, birliğin adı, merkezi, adresi, kurucuların ad ve soyadlarıyla
doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları belirtilir. Tüzelkişiler 
için ise ticaret sicil kaydı ve vergi numarası, yayın kuruluşları için de Radyo-Televizyon Üst Kurulu
kaydı istenir. Başvuruya ayrıca kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, birliğe asil üye olabilme
niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ile kurucularınca imzalanmış birlik tüzüğünün beş
örneği eklenir. Başvuruda meslek birliğinin organlarının oluşmasına kadar görev yapacak geçici
yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişilerin adı,
soyadı ve adresleri de belirtilir.
Kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık
bulunmadığı takdirde Bakanlıkça faaliyet izni verilir. Birlikler, bu izin verilmeden herhangi bir
faaliyette bulunamazlar.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata
aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde bunların, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
giderilmesi yazı ile istenir. Bu süre içinde noksanlıkları giderilmeyen birliklerin feshi için Bakanlıkça
genel hükümlere göre dava açılır.
Yapılan başvurular ile ilgili sonuçlar birliklere yazı ile bildirilir.
Birliğin ilk genel kurul toplantısı
Madde 9 – Geçici yönetim kurulu birlik organlarının oluşmasına kadar birliğin işlerini yürütür ve
birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
(Değişik birinci cümle: 13/8/2002-2002/4683 K.) Birlikler, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç
faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını
oluşturmak zorundadırlar.Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel
hükümlere göre dava açılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği
Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
Madde 10 – Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13
üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse bir
birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzelkişilerin üye olabilmeleri, Türk
yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Aynı alandaki her eser türü için bir tek meslek
birliğine üye olunur. Eser sahipleri, icracı sanatçılar, ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo–televizyon
kuruluşları (Ek ibare: 13/8/2002-2002/4683 K.) ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar
yarattıkları, icraettikleri veya yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye
olabilirler.
Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.
Üyelik türleri
Madde 11 – Birliklerde, asıl üyeler yanında yararlanan üyeler ve aday üyeler de bulunabilir.
Asıl üye
Madde 12 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) 
Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzelkişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
d) Yapımcı veya yayın kuruluşları bakımından, en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen
üretimde bulunmak.
Yararlanan üye
Madde 13 – Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir.
a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali
haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri,
(Mülga: 13/8/2002-2002/4683 K.)
(Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Yararlanan üyeler birlik organlarında görev alamazlar, oy
kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.
Aday üyeler
Madde 14 – 12 nci maddenin (d) bendinde sayılanlar, aynı bentte belirtilen altı ay süreyle aday üye
olabilirler, bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar,
yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.(1)
Üyelik başvurusu ve kabul
Madde 15 – Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, üye olmak istedikleri birliğe yazılı olarak
başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve başvurulanbirliğin tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri
taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden
itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazıyla duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler, asil yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan defterlere sıra numarasıyla
yazılırlar.
Üyelik uyuşmazlığı
Madde 16 – Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak
uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon
kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararıyla çözümlenir. Birliklerle üyeleri arasındaki üyelikle ilgili
uyuşmazlıklar birlik genel kurulunda çözümlenir.
Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi
Madde 17 – Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılmayla
sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden
silinir. 
Üyeliği sona erenler ile birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin
bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.
Üyelikten çekilme
Madde 18 – Üyeler, yazılı başvuruyla birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu
başvuruyla sona erer.
Üyelikten çıkarma ve itiraz
Madde 19 – Asıl, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet
kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar;
_________________
(1) Bu maddede bulunan “(e) bendinde” ibaresi, 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile “(d)
bendinde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,
d) Asıl üyeler yönünden özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları
Birlik organları
Madde 20 – Birliklerin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu,
d) Teknik–bilim kurulu,
e) Haysiyet kurulu.
Birlikler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla ihtiyari organlar da oluşturabilirler.
Genel kurul
Madde 21 – Genel kurul birliklerin asıl üyelerinden oluşur.
Genel kurulun görev ve yetkileri 
Madde 22 – Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik–bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek
üyelerini seçmek,
b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,
d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,
f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim
kuruluna yetki vermek,
ı) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,
j) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve
tazminatlardan alınacak birlik payını belirlemek,
k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları, veya bunlarla işbirliği yapmaları
konularında karar vermek,
l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,
n) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Eserlerin, icraların, tespitlerin veya yayınların izinsiz kullanımı
ile ilgili tedbirleri saptamak.
o) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilmiş diğer görevleri yapmak.
Genel kurulun toplanması
Madde 23 – Genel kurulun olağan toplantısı iki yılda bir, en geç mart ayının sonuna kadar birlik
tüzüğüyle belirlenmiş genel merkezin bulunduğu il merkezinde yapılır.
Genel kurulun toplantı çağrısı yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme
kurulunun gerekli görmesi ya da birlik asılüyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü
olarak toplanır.
Denetleme kurulu veya birlik asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu istek
yazısının kendisine ulaştığı günden itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine
Bakanlık, yönetim kurulu üye sayısı kadar asıl üyeyi genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Genel kurulun toplantıya çağrılması
Madde 24 – Genel kurul toplantısı, genel kurul üyelerine; toplantının, çoğunluk sağlanamadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantının yerini, gününü, saatini gündemini ve toplantıya katılacak üyelerin
adlarını belirten liste bir yazıyla duyurulur. Çağrı yazısının toplantı gününden en az otuzgün önce
taahhütlü olarak postalanması veya üyelere imza karşılığında elden verilmesi gerekir.
Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce valiliğe ve Bakanlığa
yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir. Bakanlık, toplantıda bir
Hükümet komiseri bulundurur.
Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü
Madde 25 – Genel kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan
üye sayısının, yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az
olmaması gerekir.
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Genel kurul üyeleri, bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekaletname ile oy kullanabilirler. Her
üye ancak bir üyenin vekaletini alabilir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri genel kurulda
vekaletname ile temsil edilemez, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekaleten
temsil edemezler.
Üyeler toplantıya, yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul listesindeki adlarının karşısını
imzalayarak girerler. Toplantı, yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla belirlendikten sonra, yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra
toplantıyı yönetmek için bir başkan, gerekirse yeteri kadar başkan yardımcısı ve en az iki yazman
seçilir. Toplantı, genel kurul başkanı veya başkanın görevlendirdiği yardımcısı tarafından yönetilir.
Toplantı tutanakları yazmanlarca düzenlenir, toplantıyı yöneten başkan veya başkan yardımcısı ve
yazmanlarca imzalanır ve yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer
alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önerisi ve genel
kurul kararıyla gündeme madde eklenebilir.
Yönetim kurulu
Madde 26 – Yönetim Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az
beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı
ve bir sayman üye seçer.
Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 27 – Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır; kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 28 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi
için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek,
bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları
belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,
e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına
ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
f) Bir eser, icra, tespit ve yayın üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık
halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,
g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel
kurula sunmak,
i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser, icra, tespit veya yayın
sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğini, kurula verilmesini izleyen
üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
k) Kuruluş amaçları ile ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, birliklerince gerçekleştirilecek
etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,
l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit
etmek,
m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet
yetkisini kullanmak,
n) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.
Birliğin temsili
Madde 29 – Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.
Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.
Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel
sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.
Denetleme kurulu
Madde 30 – Denetleme kurulu, genel kurulca, asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az
üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu, seçimi izleyen üç gün
içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.
Denetleme kurulunun görevleri
Madde 31 – Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, birlik tüzüğünde belirtilen
esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla
yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir
örneğini de Bakanlığa gönderir.
Teknik–bilim kurulu
Madde 32 – Teknik–bilim kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en
az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik–bilim kurulu, seçimi izleyen
üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.
Teknik–bilim kurulunun görevleri
Madde 33 – Teknik–bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve
araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenen
konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna bir örneğini de denetleme
kuruluna vermek ve birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya
kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilirler.
Haysiyet kurulu
Madde 34 – Haysiyet kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç
üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asıl
üyeler arasından bir başkan seçer.
Haysiyet kurulunun görevleri
Madde 35 – Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet
kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.
Bu tüzükte öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer
disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.
Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz
edilebilir.
İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi
Madde 36 – Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum
yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgâhları, seçimleri izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu
başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazıyla bildirilir.
Şubeler ve merkez müdürlüğü
Madde 37 – Birlikler ihtiyaç doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla
şube açabilirler. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.
Şubelerde çalıştırılacak personel birlik personeli statüsündedir.
Birlikler, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilirler. Merkez müdürlüğü, yönetim
kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve
ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Hesap dönemi
Madde 38 – Birliklerin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.
Birliklerin gelirleri
Madde 39 – Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler.
b) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek
birlik payları,
c)Yayın gelirleri,
d) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek birlik
payları,
e)Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f)Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri,
g)Diğer gelirler,
Yetki belgesi
Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 13/8/2002-2002/4683 K.) Üyelerin yetki belgesinde belirttiği
eserlerine, icralarına, tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı birlik
tarafından yapılır.
Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen
genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının
adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık
yetki verilir.
Sözleşmelerde gözönünde bulundurulacak ölçütler
Madde 40A — (Ek: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birlikler, aldıkları yetki belgesi çerçevesinde eserlerin, icraların, tespitlerin ve yayınların kullanımına
ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı
ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,
e) Eserlerin kullanım sıklığı,
f) Pazar oranı,
g) Kullanılan her eser başına bir ücret,
h) Sabit ücret,
ı) Saniye veya dakika bazında birim ücret,
gibi ölçütleri gözönünde bulundururlar.
Yukarıdaki ölçütler esas alınarak kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak
sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri
gösterilir.
Uyuşmazlıkların çözümü
Madde 40B — (Ek: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Meslek birlikleri ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin
uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu
aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.
Dağıtım
Madde 41 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birlikçe tahsil olunan ücretler, birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise,
tahsil giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine
ödenir.
Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde
Bakanlığa bildirilir.
Kurul üyelerine ve görevlilerine yapılacak ödemeler
Madde 42 – Yönetim, denetleme, teknik–bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı
günü için toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen
üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.
Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzelkişiliğinin Sona Ermesi
Genel kurul kararıyla fesih
Madde 43 – Birlik gelen kurulu, katılan üye sayısının üçte ikisinin oyu ile birliğin feshine karar
verebilir. Fesih kararı, genel kurul divan başkanı tarafından beş gün içinde valiliğe, Kültür ve İçişleri
Bakanlıklarına bildirilir.
Mahkeme kararıyla fesih
Madde 44 – Birliklerce;
a)Bakanlığın 8 inci madde gereğince yapılan yazılı istemine rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki
Kanuna aykırılık ve noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse.
b) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) 9 uncu madde gereğince faaliyet izninin verildiği tarihten
itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısı yapılmaz ve organları oluşturulmazsa,
Bakanlıkça, birliğin feshi için birlik merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde genel hükümlere göre
dava açılır.
Kendiliğinden dağılmış sayılma
Madde 45 – Acze düşen veya Tüzüğün 25 inci maddesinde öngörülen yeter sayısının sağlanamaması
nedeniyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısını yapmayan birlikler, kendiliğinden dağılmış
sayılırlar. Durum, valilikçe Kültür ve İçişleri Bakanlıklarına bildirilir.
Tasfiye
Madde 46 – Tüzelkişiliği sona eren birliğin mal varlığı derneklerin tasfiyesindeki usullere göre tasfiye
olunur. Tüzüğünde aksine hüküm yoksa veya genel kurulca aksine karar verilmemişse, kalan mallar,
amacı birliğin amacına uygun kamu kurumuna verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Defter ve kayıtlar
Madde 47 – Birlikler, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadırlar;
a)Asıl üye defteri,
b)Yararlanan üye defteri,
c)Aday üye defteri,
d) Yönetimkurulu karar defteri, 
e) Gelen ve giden evrak defterleri,
f) Gelir ve gider defteri,
g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
h) Demirbaş defteri, Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına
yönetim kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.
Eserlerin, icraların veya tespitlerin bir örneğinin birliğe verilmesi
Madde 48 – (Değişik birinci fıkra: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri eser, icra veya tespitlerin bir örneğini,
çoğaltılmayanların maket, resim veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini,
birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.
Birlikler oluşturacakları arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk
tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Meslek Birlikleri Federasyonları
BİRİNCİ BÖLÜM
Federasyonların Kurulması
Federasyonların kurulması
Madde 49 – Aynı alanda faaliyet gösteren en az iki meslek birliği tarafından, Bakanlıkça hazırlanan
ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statüye uygun olarak meslek birlikleri federasyonları
kurulabilir.(1)
Aynı alanda birden fazla federasyon kurulamaz.
Kuruluş başvurusu
Madde 50 – Federasyonların kurulmasıyla ilgili başvuru, genel kurulları kararıyla katılan birliklerin
yönetim kurulu başkanlarınca yapılır.
Kuruluş başvurusu; federasyonun adı, merkezi, adresi kurucu birliklerin, adları belirtilmek, yönetim
kurulu başkanlarınca imzalanmak, yönetim kurulubaşkanı olduklarını belirten ve birliklerce
düzenlenmiş olan belgeler ile federasyon tüzüğünden beş tanesi eklenmek suretiyle Bakanlığa yapılır.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, tüzük ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata
aykırılık veya noksanlık saptandığı taktirde, bunların tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
giderilmesi yazı ile istenir. Bu süre içinde noksanlıkları giderilmeyen federasyonun feshi için
Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
(Ek: 13/8/2002-2002/4683 K.) Yapılan başvurular ile ilgili sonuçlar federasyonlara yazı ile bildirilir.
Üye olma hakkı ve serbestisi
Madde 51 – Bu Tüzük hükümlerine göre kurulan birlikler aynı alanda kurulmuş olan federasyona üye
olma hakkına sahiptir.
Üyelik başvurusu
Madde 52 – Kurulmuş olan federasyonlara üye olmak isteyen aynı alanda kurulmuş olan birlikler
genel kurullarının üye olma konusundaki kararları üzerine, federasyona başvurular, üyelik başvuruları
federasyon yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde birliğe
duyurulur.
Birlik ile federasyon arasında üyelikle ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklar Bakanlıkça çözümlenir.
Üyelikten çekilme
Madde 53 – Üye olan birlikler, kendi genel kurul kararları üzerine çekilme isteğinde bulunabilirler,
üyelik bu başvuruyla sona erer. Ancak karşılıklı yükümlülükler bir yıl süre ile devam eder.
___________________
(1) Bu fıkrada geçen “en az üç” ibaresi, 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile “en az iki”
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Organları
Federasyon organları
Madde 54 – Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu,
d) Teknik–bilim kurulu,
e) Haysiyet kurulu,
Federasyonlar, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla ihtiyari organlar oluşturulabilirler.
Genel kurul
Madde 55 – Genel kurulda her birlik üye sayısına göre temsil edilir. Her birlik on üye için bir üyesini
federasyonun genel kuruluna temsilci olarak seçer.
Genel kurulun görevleri
Madde 56 – Genel kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik–bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek
üyelerini seçmek,
b) Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,
c) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,
d) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek, yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek,
e) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi için yönetim
kuruluna yetki vermek,
f) Federasyon tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
g) Federasyonun aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla işbirliği yapmaları
konularında karar vermek,
h) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
ı) Mevzuat ve federasyon tüzüğüyle verilmiş diğer görevleri yapmak.
Genel kurulunun toplaması
Madde 57 – Genel kurul olağan olarak iki yılda bir mayıs ayının ilk haftası, çoğunluk sağlanamazsa
en geç son haftası içinde federasyon merkezinin bulunduğu il merkezinde toplanır.
Genel kurulun toplanma çağrısı yönetim kurulunca yapılır.
Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli görmesi veya genel kurul üyelerinin
beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Denetleme kurulu veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen, yönetim kurulu
istek yazısının kendisine ulaştığı günden itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine,
Bakanlık, yönetim kurulu üye sayısı kadar üyeyi, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Yönetim kurulu
Madde 58 – Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş
üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı
ve bir sayman üye seçer.
Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 59 – Yönetim kurulu, en az üç üye ile toplanır, kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
alınır.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 60 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Fikir ve sanat eserleri sahipleriyle bağlantılı hak(1) sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik
çalışmaları yapmak,
b) Genel sekreter ile diğer personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret,
sosyal hakları ve çalışma vb. hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
d) Federasyon tüzüğündeki değişiklik önerileri ile federasyonun çalışma ve işleyişi için gerekli
yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
e) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğini kurula verilmesinden
sonraki üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
f) Birliklerin ortaklaşa çalışma yapmaları gereken hususları saptamak,
g) Birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını gidermeye çalışmak,
h) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda araştırmalar yapmak, sorunların çözüme kavuşturulması için
gerekli çalışmalarda bulunmak ve bu konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak,
ı) Mevzuat ve federasyon tüzüğüyle verilen diğer görevleri yapmak,
___________________
(1) Bu fıkrada geçen “komşu hak” ibaresi 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile “bağlantılı
hak” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Federasyonun temsili
Madde 61 – Federasyonlar yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.
Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.
Federasyonun kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve
şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.
Denetleme kurulu
Madde 62 – Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az
üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün
içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.
Denetleme kurulunun görevleri
Madde 63 – Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini federasyon tüzüğünde
belirtilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği
raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporların
bir örneğini de Bakanlığa gönderir. 
Teknik– bilim kurulu
Madde 64 – Teknik–bilim kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en
az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.
Teknik–bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.
Teknik bilim kurulunun görevleri
Madde 65 – Teknik–bilim kurulu, federasyonun uzmanlık alanına giren konularda araştırma, inceleme
yapmak, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenen konularda
raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna
vermek ve federasyon tüzüğünde belirlenen diğer işleri yapmakla görevlidir. Kurulun başkanınca veya
kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve
görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilirler.
Haysiyet kurulu
Madde 66 – Haysiyet kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç
üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asıl
üyeleri arasından bir başkan seçer.
Haysiyet kurulunun görevleri
Madde 67 – Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet
kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.
Haysiyet kurulu, birliklerin haysiyet kurulları kararlarına karşı birlik üyelerince yapılacak itirazları
karara bağlar. Bu kararlara karşı yargı yolu açıktır.
Merkez müdürlüğü
Madde 68 – Federasyonlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararıyla genel sekretere bağlı
bir merkez müdürlüğü kurabilirler. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri, genel kurul
kararıyla belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Federasyonun Gelirleri
Federasyonun Gelirleri
Madde 69 – Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Birliklerin hesap dönemi gelirlerinin yüzde onunu geçmemek üzere federasyon genel kurulunca
belirlenecek federasyon giderlerine katılma payı
b)Bağışlar,
c) Faiz, Hazine bonosu, Devlet tahvil gelirleri,
d) Diğer gelirler.
Defter ve kayıtlar
Madde 70 – Federasyon aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a) Federasyon temsilcileri defteri,
b) Yönetimkurulu kararı defteri,
c) Gelen ve giden evrak defteri,
d) Gelir ve gider defteri
e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f) Demirbaş defteri.
Federasyonun çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim
kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.
Uygulanacak diğer hükümler
Madde 71 – Tüzüğün 9, 25, 27, 36, 38, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri federasyonlar hakkında da
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Denetim
Madde 72 — (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Birlikler ve federasyonlar idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir.
Birlik ve federasyonların yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri
Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge
ve yazıların, birlik veya federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya
veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine
getirilmesi zorunludur.
İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti
halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yapılan denetimin sonucu Bakanlık tarafından birliklere ve federasyonlara yazı ile bildirilir.
Birlikler ve federasyonların genel kurul toplantılarında Bakanlık bir temsilcisini gözlemci olarak
görevlendirebilir.
Yönergeler
Madde 73 –Tüzükte öngörülen yönergeler, birlik ve federasyon organlarının oluşmasından itibaren
altı ay içinde hazırlanır.
İlk hesap dönemi
Madde 74 – Birlikler ve federasyonların ilk hesap dönemi, birlik ve federasyonların kurulduğu
günden başlar, yılsonunda sona erer.
Diğer mevzuatın uygulanması
Madde 75 – Tüzükte, birlikler ve federasyonların çalışmalarıyla ilgili hususlarda hüküm bulunmayan
hallerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Kaldırılan hükümler
Madde 76 – 28.3.1986 tarihli ve 86/10534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri veFederasyonu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslek birlikleri, tip
statülerin yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlığın gözetiminde, Kanunun ve Tüzüğün ilgili
hükümleri ve tip statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler. Bu süre içinde
yapacakları genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluştururlar.
Birinci fıkra hükümlerine uymayan meslek birlikleri birinci yılın sonunda kendiliğinden dağılmış
sayılır.
Geçici Madde 2 — (Ek: 13/8/2002-2002/4683 K.)
Bu Tüzüğün yayımından önce kurulmuş olan meslek birlikleri tüzüklerini, bu Tüzüğün yayımından
sonra yürürlüğe girecek tip statüye altı ay içinde uygun hale getirmek zorundadırlar.
Altı ay içinde bu hükümlere uymayan meslek birlikleri hakkında 44 üncü madde hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 77 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanan
ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 78 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür