Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1986 Resmi Gazete Sayısı: 19211


FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN VERECEKLERİ
YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK


Amaç
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya eserin mali haklarına
sahip olanların meslek birliğine üye olmaları halinde, meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönetmelik, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya mali hak sahiplerinin meslek
birliğine verecekleri yazılı yetki belgesinde yer alacak hususları kapsar.
Yetki belgesi
Madde 3 – Meslek Birliğine üye olan eser sahibi veya mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler,
bu yönetmelik esaslarına uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindirler. Bu takdirde, eser
sahibi ve mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin eserler üzerindeki mali haklarının takibi, telif
ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı, meslek birliği tarafından yapılır. Yetki belgesi ile verilen
bu haklar, mali hak sahibinin yetki belgesinde belirttiği eserler için geçerlidir. Meslek birliği, yetki
belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır.
Yetki belgesinde belirtilmesi gerekli hususlar
Madde 4 - Eser sahipleri veya mali hak sahipleri yetki belgesinde yer alacak olan aşağıdaki
hususlara uymak mecburiyetindedirler.
a) Hak sahibi, eser sahipliğinden veya mali hak sahipliğinden doğan mali haklarını en az beş yıl süre
ile meslek birliğine devretmeyi yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce, hak sahibi
noter aracılığı ile yetki belgesini feshetmediği takdirde aynı süre için bir defaya mahsus olmak
üzere yetki süresinin uzatılmış sayılacağını,
b) Meslek birliği tüzüğüne, telif hakları dağıtım yönergesine ve planına uymayı,
c) Meslek birliği hissesini ödemeyi,
d) Devredilen haklar varsa bunları ayrı ayrı göstermeyi,
e) Yetki belgesinde belirtilen eserlerle ilgili olarak eser sahipleri veya mali hak sahipleri, özel
sözleşme yapmışlarsa bunun bir örneğini meslek birliğine vermeyi,
f) Sonradan doğacak hakların takibi hususunda meslek birliğinin yetkili olduğunu,
g) Yetki belgesinde belirtilen eserden meslek birliği arşivi için bir örnek vermeyi,
h) Eser sahibi veya mali hak sahibi, meslek birliğine devredeceği eserle ilgili bilgileri, açık ad ve
adresini, eserin adını, eser sahibinin adını, yayınlanmışsa, çoğaltıldığı sayıyı, eserin niteliğini ve
bu niteliklere göre varsa diğer hak sahiplerinin ad ve adreslerini ve eserin cinsini belirtmeyi,
i) Eser sahibi veya mali hak sahibi; “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonu
Hakkında Tüzük”, “Meslek Birliği Tüzüğü” ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine
getirmeyi,
j) Yetki belgesinde belirttiği bir eseri, herhangi bir şekilde kullanmak isteyen gerçek ve tüzel
kişilere, meslek birliğinin, hak sahibinden izin almadan da vermeye yetkili olduğunu,
kabul eder.
Meslek birliğinin yetki belgesinde uyması gereken hususlar
Madde 5 – Meslek birliği, eser sahibi veya mali hak sahiplerince verilecek yetki belgesinde
yer alacak, aşağıda belirlenen hususlara uymakla yükümlüdür.
a) Eser sahipleri veya mali hak sahipleri tarafından devredilen eserin bütün haklarını meslek birliği
kendi adına kullanmaya, değerlendirmeye, karşılığında ödenen ücreti teslim almaya ve devraldığı
hakları tamamen veya kısmen bir üçüncü şahsa devretmeye veya kullanmaktan men etmeye, bu
hakların takibi ve tahsili için her türlü idari, kazai ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip
etmeye yetkilidir.
b) Mali hak sahibi, eser sahibinden devraldığı hakları başkasına devrettiği takdirde yaptığı devir
sözleşmesinin suretini bir ay içinde meslek birliğine bildirmekle yükümlüdür. Hak sahipleri her
adres değişikliğini, firma sahiplerini ve ortaklık durumunu veya firmanın unvan değişikliğini,
varsa şubesini ve yer değişikliğini, en kısa sürede meslek birliğine bildirmek mecburiyetindedir.
c) Eser sahibinin veya mali hak sahibinin ölümü halinde “Yetki Belgesi” kanuni mirasçılar ile devam
ettirilir ve mirasçı birden fazla ise bunlar haklarını korumak üzere içlerinden birisini vekil tayin
etmekle yükümlüdür.
d) Eser kullananlar, meslek birliğinden kullanmak üzere aldığı eserler üzerindeki hakları, yalnız
meslek birliği ile anlaştığı takdirde başkasına devredebilir.
e) Eser sahibinin ölümü halinde, veraset kanuni yollarla ispat edilinceye ve vekil belirleninceye
kadar meslek birliği ödeme yapmak mecburiyetinde değildir. Eser sahibi veya mali hak sahibinin
ölümünden sonra eserin geliri dört yıl arka arkaya masraf ve aidatları karşılamayacak miktarda ise
yetki belgesi daha sonraki takvim yılı bitiminde sona erer.
Çeşitli hükümler
Madde 6 – Yetki belgesinin sona ermesiyle haklar, hak sahibine özel bir geri verme işlemi
yapılmadan iade edilmiş olur.
Madde 7 – Her meslek birliği bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde “Tip Yetki
Belgesi” ve gerekli formları hazırlar.
Madde 8 – Eser sahipleri veya mali hak sahipleri, üye oldukları meslek birliği tarafından
hazırlanan tip yetki belgesi ve ilgili diğer formları doğru olarak doldurup imzalayarak meslek birliğine
vermek mecburiyetindedirler.
Hukuki Dayanak
Madde 9 – Bu yönetmelik 2936 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile değişik 5846 sayılı “Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu”nun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – Bu yönetmelik hükümlerinin Kültür ve Turizm bakanlığı yürütür.